گارانتي و ضمانت

تمامي كالا ها داراي ضمانت و برگه فاكتور بوده كه همراه ارسال كالا ارسال ميشود كه تمامي مشخصات ،نام خريدار،كد محصول و ضمانت نامه در ان قيد شده است.