پس از نهايي شدن سفارش، مرسوله مورد نظر طي  3 الي 4 ساعت كاري ارسال خواهد شد