بغل ران گوساله منجمد برزیلی افزودن به سبد خرید
ران گوسالهران گوساله منجمد برزیلی افزودن به سبد خرید
سردستسردست گوساله منجمد برزیلی افزودن به سبد خرید
سفید ران گوساله منجمد برزیلی افزودن به سبد خرید
فیله گوسالهفیله گوساله منجمد برزیلی افزودن به سبد خرید
قلوه گاه گوساله منجمد افزودن به سبد خرید
مغز ران گوساله منجمد برزیلی افزودن به سبد خرید
گردن گوساله منجمد برزیلی افزودن به سبد خرید
گل دست گوساله منجمد برزیلی افزودن به سبد خرید